کد خبر: ۲۰۰۱۲
۱۳:۳۸ -۱۶ آذر ۱۳۹۹
مناطق ويژه اقتصادي، با ايجاد بستري مناسب براي سرمايه گذاري و اشتغالزايي، ميتوانند نقش بزرگي در ارتقاي سطح معيشت مناطق اطراف خود ايفا کنند.

نشان تجارت - به اين ترتيب، زماني که رونق اقتصادي در جامعه اي ايجاد شود، آن جامعه از لحاظ فرهنگي و اجتماعي نيز مسير روشنتري را پيشِروي خود مشاهده مي کند. در اين راستا با احمد مرادي، نماينده استان هرمزگان در مجلس شوراي اسلامي، گفت و گو کرده ايم. وي معتقد است که اگر منطقه ويژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خليج فارس در زمينه جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي براي ايجاد رونق و «جهش توليد» در راستاي ايجاد اشتغال پايدار و توسعه منطقه حرکت کند، دير يا زود شاهد تبديل شدن اين منطقه به قطب اقتصادي کشور خواهيم بود و اين مهم با ايجاد ارتباط دوسويه بين اين منطقه و مردم استان هرمزگان تسريع و تسهيل خواهد شد. مشروح اين گفت و گو در ادامه آمده است.

**عملکرد منطقه ويژه خليج فارس را در زمينه ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي براي مردم آن منطقه چگونه ارزيابي مي کنيد؟

فقرزدايي هميشه بايد مهمترين دغدغه مسئولان باشد. فقر و مشکلات اجتماعي ناشي از آن جزو مسائل اساسي مردم در استان هرمزگان و به خصوص مناطق روستانشين آن به حساب مي آيد. خوشبختانه منطقه ويژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خليج فارس، با ظرفيت ها و توانايي هايش از گذشته تا به حال، نشان داده است که پتانسيل و توانايي حل اين مسائل مهم منطقه اي را دارد؛ خدمت رساني اين نهاد مهم و اثرگذار در دوران سخت اقتصادي طي برهه هاي مختلف بر مردم استان هرمزگان پوشيده نيست. تسريع اجراي پروژه هاي منطقه ويژه اقتصادی خليج فارس در راستاي بهبود شرايط اقتصادي منطقه و اشتغالزايي در مناطق مختلف استان باعث حل مشکلات اقتصادي بسياري از مناطق محروم، از جمله روستاها، خواهد شد. ما مي دانيم که اگر رونق اقتصادي به کشور و به خصوص به برخي مناطق محروم استان هرمزگان بازگردد، بدون ترديد شاهد جامعه اي بانشاط و پويا خواهيم بود. بنابراين به عنوان نمايندگان مردم هرمزگان در مجلس شوراي اسلامي، در راستاي تحقق اين امر، آمادگي لازم را براي همکاري با منطقه ويژه اقتصادی خليج فارس به منظور تسهيل مسير توسعه صنعتي و اقتصادي داريم و اميدواريم که منطقه ويژه اقتصادی خليج فارس، همچون سالهاي گذشته، در سال «جهش توليد» نيز بتواند جهش مناسبي را براي اشتغالزايي و ايجاد رونق اقتصادي در استان هرمزگان ايجاد کند.
يکي از موارد درخشان در کارنامه منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس طي مدت اخير، عملکرد مناسب و سريع در زمينه پيشگيري و مقابله با ويروس کرونا در راستاي ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي بوده است. خوشبختانه، همچنانکه استاندار محترم هرمزگان بارها بر عملکرد مثبت منطقه ويژه اقتصادی تاکيد کرده اند، ما نيز در ايام شيوع ويروس کرونا شاهد رشادت ها و کمک هاي مردمي منطقه ويژه اقتصادی خليج فارس بوديم که اين امر همبستگي نهادهاي مختلف با مردم استان هرمزگان را نشان مي دهد. به دليل جاذبه هاي گردشگري بکر استان هرمزگان، همزمان با شيوع ويروس کرونا و پيش از آغاز ايام نوروز، بسياري از مسافران نوروزي به اين استان آمدند که البته بر شيوع بيشتر ويروس کرونا در مناطق مختلف استان دامن زد. خوشبختانه نهادها و سازمان هاي مختلف، از همان ابتداي شيوع اين ويروس، هرکدام به سهم خود به خوبي براي مقابله با آن تلاش کردهاند که از اين ميان، منطقه ويژه اقتصادی خليج فارس، با کمک هاي مالياش در اين زمينه، متولي خدمات خوبي به مردم منطقه شد.

**نقش منطقه ويژه اقتصادی خليج فارس را در اشتغالزايي و فقرزدايي در آن منطقه چگونه ارزيابي مي کنيد؟

وقتي از تسهيل شرايط در راستاي ايجاد اشتغال و فقرزدايي صحبت مي کنيم، نبايد فراموش کنيم که منطقه ويژه اقتصادی خليج فارس يکي از دارايي هاي مهم استان هرمزگان براي حل مسائل و مشکلات چالش برانگيز به حساب مي آيد. اگر پرسش اصلي اين باشد که منطقه ويژه اقتصادی خليج فارس در زمينه رونق و جهش اقتصادي منطقه، به خصوص مناطق محروم استان، چند درصد نقش دارد، حتما خواهيم گفت که مي تواند نقشي 100 درصدي در تغيير شرايط موجود اقتصادي ايفا کند. ظرفيت هاي مختلف و متنوع اين نهاد مي تواند پيش زمينه تحول اقتصادي به منظور اشتغالزايي براي ساکنان اين استان باشد. انتظار ما از منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس در موضوع اشتغالزايي به طور ويژه بر بوميگرايي امر اشتغال متمرکز است. در واقع، هر قدر بتوان افراد بومي منطقه را از وجود يک دستگاه بزرگ و مهم همچون منطقه ويژه اقتصادی خليج فارس منتفع کرد، بدون ترديد رسالت اين منطقه بهتر انجام شده است؛ البته اين منطقه تاکنون در اين زمينه عملکرد مطلوبي داشته است.
صنايع معدني حاضر در منطقه ويژه اقتصادی، اسکله آبي با ظرفيت بالا و عملکرد موثر اين منطقه در حوزه اجتماعي، سه حلقه متصلاند که منطقه ويژه خليج فارس ميتواند با تمرکز و توجه ويژه بر آنها، نبض اقتصادي منطقه را به خوبي در دست بگيرد و رونقي دوچندان به اقتصاد آن ببخشد. باور ما بر اين است که ظرفيت منطقه ويژه خليج فارس براي بهره بردن از تجارت از طريق آبهاي آزاد بسيار زياد است و اگر اين پتانسيل به طور کامل فعال شود، اين منطقه ميتواند در ميان کشورهاي حاشيه خليج فارس سهم زيادي از سرمايه گذاري خارجي را به خود اختصاص دهد که اين مهم برابر با جهش اقتصادي استان و در نهايت کشور خواهد بود.

**چشم انداز منطقه ويژه اقتصادی خلیج فارس براي تبديل شدن به قطب اقتصادي منطقه چگونه است؟

با توجه به عملکرد اين منطقه طي چند سال اخير و همچنين پتانسيل هاي آن، چشم انداز و آينده روشني براي آن در بلندمدت پيشبيني مي شود. نبايد فراموش کنيم که نمايندگان اين منطقه در مجلس، در کنار مديريت منطقه ويژه اقتصادی خليج فارس، بايد توان خود را براي عمل به مسئوليت هاي اجتماعي شان به کار بگيرند تا موجبات ارتقاي سطح کيفي معيشت مردم منطقه را فراهم آورند؛ يکي از راه هاي تحقق اين مهم، ايجاد محلي امن براي سرمايهگذاري مردمي است. بايد به اين نکته توجه داشت که منطقه ويژه اقتصادی خليج فارس علاوه بر اينکه فضاي مساعدي را براي جذب سرمايه گذاري خارجي فراهم کرده است، برنامه هايي را نيز براي افزايش جذب سرمايه داخلي در دستور کار دارد. قطعا مشارکت مردمي در طرح هاي صنعتي منطقه ويژه اقتصادی خليج فارس، علاوه بر تسريع در امور اجرايي و عملياتي و همچنين ايجاد رونق اقتصادي، تا حد زيادي مي تواند به همبستگي اجتماعي، به خصوص در سطح استان هرمزگان، منجر شود.
بايد توجه داشت، زماني که صحبت از سرمايه مي شود، فقط سرمايه مالي مقصود نيست؛ مهمترين سرمايه اي که ميتوان از آن بهره برد و از آن طريق به ارزش افزوده بالاتري نسبت به سرمايه گذاري مالي رسيد، نيروي انساني است. يکي از پتانسيل هاي موجود در کشور ما نيروي انساني است که از عوامل موفقيت کشور در شرايط تحريم به حساب مي آيد. تربيت و آموزش نيروي انساني بومي و منطقه اي يکي از مسئوليت هاي اجتماعي منطقه ويژه اقتصادی خليج فارس محسوب مي شود که اين امر در چند سال اخير تا حدودي محقق شده است. آموزش و بهره گيري از نيروي متخصص بومي نه تنها به اشتغالزايي و ارتقاي سطح فرهنگي و اجتماعي استان کمک زيادي خواهد کرد، جذابيتي براي سرمايه گذاران و توليدکنندگان حاضر در منطقه ويژه اقتصادی خليج فارس نيز محسوب خواهد شد.
منطقه ويژه اقتصادی خليج فارس ظرفيت ها و پتانسيل هاي خوبي در زمينه هاي مختلف صنعتي و تجاري دارد که اگر براي تحقق رونق و «جهش توليد» در راستاي ايجاد اشتغال پايدار و توسعه منطقه، به درستي و به موقع فعال شوند، اين منطقه به مرکز امن سرمايه گذاري داخلي و خارجي بدل مي شود. تجميع سرمايه، صنعت و تجارت در يک نقطه به معناي شکل گيري يک قطب اقتصادي خواهد بود که اين مهم با ايجاد ارتباط دوسويه بين اين منطقه و مردم استان هرمزگان تسريع و تسهيل خواهد شد.

منبع: پایگاه خبری فکر اقتصادی

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
نبض بازار
گوناگون