کد خبر: ۵۴۰۶۳
۰۴:۰۲ -۱۴ تير ۱۴۰۳

اجتماع هواداران مسعود پزشکیان در ورزشگاه شهید حیدرنیا - تهران

اجتماع هواداران مسعود پزشکیان در ورزشگاه شهید حیدرنیا - تهران

اجتماع هواداران مسعود پزشکیان در ورزشگاه شهید حیدرنیا - تهران

اجتماع هواداران مسعود پزشکیان در ورزشگاه شهید حیدرنیا - تهران

اجتماع هواداران مسعود پزشکیان در ورزشگاه شهید حیدرنیا - تهران

اجتماع هواداران مسعود پزشکیان در ورزشگاه شهید حیدرنیا - تهران

اجتماع هواداران مسعود پزشکیان در ورزشگاه شهید حیدرنیا - تهران

اجتماع هواداران مسعود پزشکیان در ورزشگاه شهید حیدرنیا - تهران

اجتماع هواداران مسعود پزشکیان در ورزشگاه شهید حیدرنیا - تهران

اجتماع هواداران مسعود پزشکیان در ورزشگاه شهید حیدرنیا - تهران

اجتماع هواداران مسعود پزشکیان در ورزشگاه شهید حیدرنیا - تهران

اجتماع هواداران مسعود پزشکیان در ورزشگاه شهید حیدرنیا - تهران

اجتماع هواداران مسعود پزشکیان در ورزشگاه شهید حیدرنیا - تهران

اجتماع هواداران مسعود پزشکیان در ورزشگاه شهید حیدرنیا - تهران

اجتماع هواداران مسعود پزشکیان در ورزشگاه شهید حیدرنیا - تهران

اجتماع هواداران مسعود پزشکیان در ورزشگاه شهید حیدرنیا - تهران

اجتماع هواداران مسعود پزشکیان در ورزشگاه شهید حیدرنیا - تهران

عکاس: هدی کاشانیان

 

 

ارسال نظرات
آخرین اخبار
نبض بازار
گوناگون